Chov prasat v ekologickém zemědělství

In stock
Order no.
1621

Free download

This publication is only available for download.

Ekologiètí zemìdìlci v Evropì vyvinuli nejrùznìjší systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemkù, pùdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemìdìlství. Tento prùvodce pøináší pøehled obvyklých systémù ustájení prasat v ekologickém zemìdìlství. Vypoèítává výhody a nevýhody rùzných systémù a poskytuje zemìdìlcùm pøíslušná doporuèení pro péèi o zdraví zvíøat. Bioinstitut, www.bioinstitut.cz

More Information
Title Chov prasat v ekologickém zemědělství
Order no. 1621
Price CHF0.00
Pages 12
Authors Barbara Früh
Publisher(s) Naturland
Year of publication 2012
Edition 1st edition
Format Technical guide
Version Download only
Language Czech
ISBN 978-80-87371-16-9
File Downloads
pdf
(Size: 1.3 MB)
pdf
(Size: 259.1 KB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.